Algemene Voorwaarden Bedrijven

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Alcatho B.V.
 
 
 
Artikel 1: Definities
 
1.1        In deze algemene voorwaarden wordt met ‘Alcatho’ bedoeld:
            Alcatho B.V.
            Ungerplein 2-22
            3033 BR Rotterdam
            Alcatho B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24396689
 
1.2                 Met ‘Afnemer’ wordt bedoeld: elke publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon die met Alcatho B.V., hierna te noemen: “Alcatho”, een overeenkomt wenst af te sluiten of reeds afgesloten heeft.
 
1.3                 Met ‘Producten’ wordt bedoeld: alle producten die Alcatho aanbiedt, zoals ondermeer te vinden op de internetsites: http://www.alcatho.nl, http://www.abike-shop.nl en http://www.splashvision.nl
 
1.4                 Met ‘Diensten’ wordt bedoeld: alle diensten die Alcatho aanbiedt, zoals ondermeer te vinden op de internetsites: http://www.alcatho.nl en http://www.erunner.nl
 
 
Artikel 2: Toepassing van deze Algemene Voorwaarden
 
2.1                 Deze voorwaarden zijn van toepassing voor iedere overeenkomst van koop en verkoop van producten en tot het verrichten van diensten tussen Alcatho en een Afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met Alcatho zijn overeengekomen.
 
2.2                 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
2.3                 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Alcatho worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Alcatho ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
2.4                 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 
 
Artikel 3: Offertes en aanbiedingen
 
3.1                 Alle offertes en aanbiedingen met betrekking tot de producten en diensten van Alcatho zijn vrijblijvend, met inachtneming van de in de offerte gestelde termijn voor aanvaarding. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product of een dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 
3.2                 Alle overeenkomsten komen pas tot stand wanneer deze door Alcatho schriftelijk (per email of gewone post) zijn bevestigd. Hiervan is sprake nadat door Alcatho een bevestiging van de order is verzonden naar de afnemer.
 
3.3                 Alcatho kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 
3.4                 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 
3.5                 Een samengestelde prijsopgave verplicht Alcatho niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 
 
Artikel 4: Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
 
4.1                De overeenkomst tussen Alcatho en de Afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien Alcatho gegevens behoeft van de Afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze juist en volledig aan Alcatho ter beschikking heeft gesteld.
 
4.2                Is voor de voltooiing van bepaalde diensten of voor de levering van bepaalde producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. De verzendtijd van producten wordt aangeven in de orderbevestiging. De verzendtijden gelden slechts als indicatie en er is nimmer sprake van een fatale termijn.
 
4.3                Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer Alcatho derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Alcatho dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 
4.4                De Afnemer is verplicht de diensten en producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Alcatho gerechtigd, in geval van producten, deze op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer.
 
4.5                Alcatho is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Alcatho de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 
4.6                Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 
4.7                Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Afnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 
4.8                Indien Alcatho met de Afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is Alcatho niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorproduct vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Afnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Alcatho alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Alcatho rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 
4.9                In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Alcatho vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Alcatho op de Afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 
4.10             Indien de Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Afnemer in rekening worden gebracht.
 
 
Artikel 5: Overmacht
 
5.1                Alcatho is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 
5.2                Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorproducten, voorzien of niet voorzien, waarop Alcatho geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Alcatho niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 
5.3                Alcatho kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voorzover Alcatho ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Alcatho gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 
 
Artikel 6: Betaling en incassokosten
 
6.1                Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Alcatho aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Alcatho aangegeven. Alcatho is gerechtigd om periodiek te factureren.
 
6.2                Bij aankopen via de in artikel 1.3 genoemde websites gelden de aldaar aangegeven betalingsvoorwaarden.
 
6.3                Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. Alcatho is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten. De Afnemer is alsdan de wettelijke handelsrente rente verschuldigd. De factuur zal dan ter incasso worden gegeven aan incassobureau IntoCash te Rotterdam, waarbij de kosten voor rekening van de afnemer komen.
 
6.4                Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel Herziene staffel incassokosten van de rechtbank.
 
6.5                Alcatho heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 
6.6                Indien de Afnemer reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde producten.
 
6.7                De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Alcatho verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 
 
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
 
7.1                 Alle door Alcatho in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Alcatho totdat de Afnemer alle verplichtingen uit de met Alcatho gesloten overeenkomst deugdelijk zijn nagekomen.
 
7.2                 Door Alcatho geleverde producten, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 
7.3                 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Alcatho daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 
7.4                 De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Alcatho veilig te stellen. De Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, schade en diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Alcatho ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Alcatho gerechtigd tot deze penningen.
 
7.5                 Voor het geval Alcatho zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Alcatho en door Alcatho aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Alcatho zich bevinden en die producten terug te nemen.
 
 
Artikel 8: Garantie en reclamatie
 
8.1                De door Alcatho geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Op de door Alcatho geleverde producten bestaat een garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de Afnemer die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.
 
8.2                De Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen direct na levering schriftelijk aan Alcatho te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond na ontdekking daarvan, docht uiterlijk binnen drie werkdagen, per aangetekend schrijven aan Alcatho te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Alcatho in staat is adequaat te reageren. Eventuele retourzendingen dienen deugdelijk verpakt en vervoerd te worden en franco te worden verzonden.
 
8.3                De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zeven dagen na levering, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Alcatho verstrekte garantie een product betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de product ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 
8.4                Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan. De Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Alcatho geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera. De Afnemer komt ook geen aanspraak op garantie toe door een gebrek ontstaan door slijtage.
 
8.5                Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Alcatho de gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van Alcatho, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen. In geval van vervanging is de Afnemer gehouden om de vervangen product aan Alcatho te retourneren en de eigendom daarover aan Alcatho te verschaffen, tenzij Alcatho anders aangeeft.
 
8.6                Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Alcatho daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Afnemer.
 
8.7                Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Afnemer in rekening gebracht worden.
 
8.8                In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Alcatho en de door Alcatho bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 
 
Artikel 9: Aansprakelijkheid
 
9.1                 Indien Alcatho aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 
9.2                 Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Alcatho gehouden is, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Alcatho daardoor direct of indirect ontstaan.
 
9.3                 Alcatho is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan vanwege door de Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien Alcatho aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Alcatho beperkt tot de factuurwaarde van de order.
 
9.4                 Alcatho is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 
9.5                 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorproduct en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Alcatho aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Alcatho toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 
9.6                 Alcatho is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 
9.7                 De aansprakelijkheid van Alcatho is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 
 
Artikel 10: Vrijwaring
 
10.1             De Afnemer vrijwaart Alcatho voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorproduct aan andere dan aan Alcatho toerekenbaar is.
 
10.2             Indien Alcatho uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Alcatho zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Alcatho, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Alcatho en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.
 
 
Artikel 11: Intellectuele eigendom
 
11.1             Alcatho behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 
 
Artikel 12: Toepasselijk recht
 
12.1              Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Alcatho partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 
12.2              De rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.